VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

Actuele vrijstellingen van de Flora- en Faunawet

“NO CURE, NO PAY.”

Met de ‘Aanwijzing van landelijke vrijstellingssoorten’ (artikel 65) heeft de minister van economische zaken, landbouw en innovatie (LNV) een speciale bevoegdheid om sommige diersoorten die extreme overlast veroorzaken tijdelijk zonder ontheffing te mogen bestrijden. Momenteel zijn dat de:

 • Vos
 • Canadese gans
 • Konijn
 • Houtduif
 • Zwarte kraai en kauw

De verwilderde duif is geen beschermde soort. De verbodspalingen binnen de Flora- en Faunawet zijn hier dan ook niet op van toepassing.

Ontheffingsvoorwaarden:

 • De ontheffing is in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid
 • De ontheffing is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer
 • De ontheffing heeft als doel het voorkomen van schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren
 • De ontheffing heeft als doel het voorkomen van schade aan flora en fauna
 • De ontheffing is gericht op een doel dat bij nadere wetgeving is aangegeven
Een eventuele ontheffing kan worden verleend aan een faunabeheereenheid. Anderen komen hiervoor in aanmerking indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • De noodzaak tot een faunabeheerplan ontbreekt
 • De noodzaak tot tussenkomst van een faunabeheereenheid ontbreekt
 • Het gebied waarin de handelingen zich afspelen ligt niet in een gebied dat onder de zorg valt van een faunabeheereenheid

VOB Faunabeheer