VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

Overlastbestrijding roeken

Roeken verjagen, bejagen en afschrikken

“NO CURE, NO PAY.”

Roeken overlast

Als sociaal levend en intelligente dier bevindt de roek en zijn kolonie zich graag in door mensen bewoonde gebieden. Omdat kolonies roeken voor veel overlast kunnen zorgen, is ingrijpen soms noodzakelijk. Komt men vervolgens in actie, dan blijkt dat roeken en hun nesten gedurende het hele jaar een absolute bescherming genieten binnen de Flora- en Faunawet, wat bestrijding uiterst lastig maakt.

Naast de welbekende geluidsoverlast die kolonies roeken kunnen veroorzaken, vormen roeken een probleem wanneer ze in hun speurtocht naar insecten en wormen complete grasmatten van sportverenigingen en golfbanen omwoelen.

Overlast door roeken op een rij:

  • Roeken foerageren op (sport)velden en in weilanden, waarbij ze schade aanrichten aan kuilhopen, pas gezaaide gewassen en nesten van beschermde weidevogels
  • Geluidsoverlast en stank in bewoond gebied
  • Alles wat zich rond de slaapplaats bevindt, wordt zwaar vervuild door de kilo's (!) uitwerpselen

Bovengenoemde problemen zijn allen oplosbaar middels effectieve en diervriendelijke technieken. Wanneer men roofvogels of akoestische middelen inzet, worden de vogels zonder gevaar voor mens en dier verjaagd. Voor deze oplossingen heeft men wel een ontheffing nodig op de Flora- en Faunawet. Daarvoor dient men een roekenbeheersplan op te stellen, welke in de eerste plaats gericht is op de bescherming van de vogels. Middels dit plan wil men enerzijds de roeken op een integrale wijze weren van de overlastlocaties en ze anderzijds lokken naar plaatsen waar ze ongehinderd kunnen verblijven en broeden. De broedkolonies worden zo juist beheerd en bovendien beschermd. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt deze methode.

Roekenbeheersplan

Het roekenbeheersplan komt tot stand in meerder stappen. In het plan van aanpak komt bijvoorbeeld te staan hoe de nesten worden verwijderd op de overlastlocatie(s)en of en waar weringsapparatuur zoals bakens, angstkreetapparatuur worden geplaatst. Vervolgens wordt er gekeken hoe de effectiviteit van deze maatregelen wordt gewaarborgd.

Als dat eenmaal is vastgesteld, kan het beschermingsplan worden opgesteld. Deze zorgt ervoor dat er ontheffing kan worden verleend op de Flora- en Faunawetgeving. Dat laatste kan enige tijd in beslag nemen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit doet er ongeveer 8 weken over om tot een uitslag te komen, mits er geen vragen of onduidelijkheden bestaan.

Heeft u nog vragen over roekenoverlast of de bestrijding daarvan, of wilt u graag aanvullende informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Maak een afspraak

Roeken verjagen Roeken bezorgen overlast
VOB Faunabeheer